Tjänster

pexels-pixabay-2166

En effektiv brandskyddsbarriär

Många av de teknologiska landvinningar vi sett under de senaste fyrtio åren har sprungit fram ur rymdteknisk forskning. Sakta men säkert lämnar FoU-resultaten denna sfär och sipprar ut i det civila samhället. Nya material är ett vinstområde vid sidan av andra tekniska nyheter. Dessa nya material ger ett väsentligt bidrag till den allmänna teknologiutvecklingen.

Flamastic KBS COATING™, Teflon™, Goretex™  m.fl är bara några av de produkter som har sitt ursprung i USA:s omfattande rymdprogram under 60-talet och utgör bra exempel på lyckade materialutvecklingar. För att  kunna motstå enorma övertemperaturer i samband med raketuppskjutningar behövde NASA  en brandskyddsbeläggning med avancerade högtemperaturegenskaper .

Tack vare den amerikanska rymdstyrelsens kompromisslösa kravlista är Flamastic COATING™ fortfarande ett unikt materialet på brandskyddsmarknaden.

 
Tjänster

Våra tjänster

fps17

Brandskyddsmålning av stål

Alla vanliga byggnadsmaterial får sämre mekanisk hållfasthet när de utsätts för brand. Stål under tung belastning förlorar sin säkerhetsmarginal vid temperaturer på omkring 550 °C – oavsett stålets kvalitet. Skydda därför den bärande konstruktionen i byggnaden med PAROC FPS 17 som är testad och godkänd för brandskydd av bärande stålbalkar. Beroende på tillämpning kan du använda en av tre brandskyddsmetoder: profil, box och solid. 

Char21

Brandskyddsmålning

Vid brand utsätts en stålkonstruktion för termisk påverkan med resultat att temperaturen i materialet höjs. Detta medför en minskning av stålets bärförmåga som därför oftast måste isoleras. Att brandskyddsmåla en stålkonstruktion med svällande brandskyddsfärg innebär att fastställd brandmotstånd uppnås utan att avkall görs på konstruktionens estetik och slankhet.
Brandtätning

Brandtätning

Brandtätning används för att hindra spridning av eld och rök i en byggnad under brand innan den har hunnit utrymmas. Att behålla brandcellerna täta gör så att brandförloppet fördröjs vilket i sin tur innebär att:
– Utrymningen från byggnaden blir säkrare.
– Risken för allvarliga skador minskar, på både material och människor.

Med andra ord kan korrekt utförd brandtätning rädda både liv och egendom. Det är en viktig del i alla byggprojekt – oavsett om det gäller ett nybygge, ombyggnationer eller restaurering

Ljudtätning / Fogning

Vi fogar sprickor och glipor och garanterar tät anslutning mellan olika byggnadsdelar.

Historiskt

Mitt under ett testprogram, som utfördes under sommaren 1966, brändes 3 amerikanska astronauter till döds i en rymdkapsel på toppen av den första Apolloraketen. Vad hände?

Istället för luft innehöll kapseln en hög procent syrgas. Sedan antände en gnista (troligtvis från den elektriska utrustningen) plastisoleringen på elkablaget och den påföljande kabelbrandens explosionsartade förlopp orsakade astronauternas död. Alltsedan dess använder ESA, NASA m.fl  mätning av oxygenindexvärde enligt ASTM D2863 (jmf. även SS 424 14 75) som ett gallringsverktyg för material avsedda för rymdfarkoster.

Båda organisationerna kräver en kvalificering av olika produkter genom att ingående material inte får upprätthålla en förbränning med 10% högre oxygenvärde än vad som förväntas i kapslarna.

Oxygenindextest enligt SS 424 14 75 bestämmer brännbarheten för olika material och produkter. Värdet kan inte överstiga 100 % och detta bestäms i en speciell provapparat som mäter andelen oxygen i en flödande oxygen/nitrogenblandning som är nödvändig för att upprätthålla en nedåtgående förbränning på  ett provobjekt som placeras mitt i nämnda gasströmning. De flesta organiska material återfinns inom intervallet 14 till 30%. Ett högt oxygenindexvärde representerar ett material som brinner med svårighet eller är obrännbart.

pexels-pixabay-41162

Tveka inte att kontakta oss om du undrar något